Regulamin Rady

Stowarzyszenia Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania

Regulamin

Rady

Załącznik do Uchwały nr 2/2009 z dnia 15.07.2009

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Regulamin Rady Stowarzyszenia Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady jako organu decyzyjnego Stowarzyszenia.

 

§ 2

 

Terminologia niniejszego regulaminu:

 

 

1.      SOLGD – oznacza Stowarzyszenie Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania

 

2.      Rada – oznacza organ decyzyjny SOLGD

 

3.      Regulamin- oznacza Regulamin Rady SOLGD

 

4.      Walne Zebranie Członków – oznacza Walne Zebranie Członków SOLGD

 

5.      Zarząd – oznacza Zarząd SOLGD

 

6.      Prezes Zarządu – oznacza prezesa Zarządu SOLGD

 

7.      Biuro – oznacza biuro SOLGD

 

8.      Członek- oznacza członka Rady SOLGD

 

9.      Przewodniczący- oznacza Przewodniczącego Rady SOLGD

 

10.  Wiceprzewodniczący - oznacza  Wiceprzewodniczącego Rady SOLGD

 

11.  Operacja – działanie, o którego dofinansowanie wnioskuje beneficjent

12. Posiedzenie oceniające – posiedzenie, na którym dokonuje się oceny złożonych wniosków pod względem zgodności z LSR oraz spełnienia kryteriów wyboru projektów a także sporządzenia listy ocenionych projektów, ustalając kolejność według liczby uzyskanych punktów.

13. Posiedzenie zatwierdzające – posiedzenie, na którym sporządza się listę projektów, które zostały wybrane, ustalając ich kolejność wg liczby uzyskanych punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów oraz listy projektów, które  nie zostały wybrane.


Rozdział II

Członkowie Rady

 

§ 3

 

1.      Członkowie są wybierani przez Walne Zebranie Członków SOLGD.

 

2.      Członek nie może być zatrudniony w Biurze.

 

3.      Członkostwo ustaje na skutek:

a)  dobrowolnego ustąpienia  zgłoszonego na piśmie

b)  skreślenia z listy członków Stowarzyszenia SOLGD

c) innych ważnych przyczyn  na wniosek Przewodniczącego (np. złożenie fałszywego oświadczenia o wykluczeniu z oceny operacji, nieusprawiedliwionej, trzykrotnej następującej po sobie nieobecności w obradach Rady).

 

§ 4

 

1.      Członkowie mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady.

 

2.      W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego, a następnie jest obowiązany w ciągu 7 dni usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność Przewodniczącemu.

3.      Za przyczyny usprawiedliwiające niemożność wzięcia przez członka udziału                  w posiedzeniu Rady uważa się:

- chorobę albo konieczność opieki nad chorym, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim

- podróż służbową, potwierdzoną kserokopią rozliczonej delegacji

- inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody.

 

§ 5

 

Członkowi w okresie sprawowania funkcji przysługuje dieta za udział w posiedzeniu Rady w wysokości i na zasadach ustalonych uchwałą Zarządu.

 

§ 6

 

Przewodniczący i Zarząd udzielają Członkom pomocy w wykonywaniu przez nich funkcji Członka.


Rozdział III

Przewodniczący

 

§ 7

 

1.      Przewodniczącego wybiera Walne Zebranie Członków.

 

2.      Wiceprzewodniczącego wybiera Rada spośród Członków na swoim pierwszym posiedzeniu.  Kandydaturę na Wiceprzewodniczącego przedstawia Przewodniczący.

 

 

§ 8

1.    Przewodniczący organizuje i przewodniczy posiedzeniom Rady.

2.      Przewodniczący współpracuje z Zarządem i Biurem SOLGD i korzysta z ich pomocy.

3.    W wypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki przejmuje Wiceprzewodniczący.

 

4.      Przewodniczący ma obowiązek wnioskować do Zarządu o uzupełnienie składu Rady        w sytuacji gdy liczba członków Rady jest mniejsza niż wymagana w Statucie. Zarząd, na wniosek Przewodniczącego zwołuje Walne Zebranie Członków celem uzupełnienia składu Rady.

 

5.      Przewodniczący ma prawo  wnioskować do Zarządu o powołanie nowych członków Rady.


Rozdział IV

Przygotowanie i zwołanie posiedzenia Rady

 

§ 9

 

Posiedzenia Rady zwoływane są odpowiednio do potrzeb wynikających z naboru operacji prowadzonego przez SOLGD.

 

§ 10

 

1.      Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, uzgadniając miejsce, termin i porządek posiedzenia z Zarządem i Biurem.

 

2.      Przewodniczący ustala termin posiedzenia oceniającego Rady nie później niż 10 dni od daty zakończenia naboru operacji.

3.   Przewodniczący ustala termin posiedzenia zatwierdzającego nie później niż 21 dni od daty posiedzenia oceniającego.

 

4.      W przypadku dużej ilości spraw do rozpatrzenia, Przewodniczący może zwołać posiedzenia trwające dwa lub więcej dni.

 

§ 11

 

1.      Członkowie są zawiadamiani o miejscu, terminie i porządku posiedzenia Rady najpóźniej 7 dni przed terminem posiedzenia  w sposób umożliwiający potwierdzenie zawiadomienia.

 

2.      W okresie 3 dni przed terminem posiedzenia Rady, Członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi                z porządkiem posiedzenia, w tym z operacjami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

 

Rozdział V

Posiedzenia Rady

 

§ 12

 

1.      Posiedzenia Rady są jawne. Informacje o terminie posiedzenia umieszcza się na stronie internetowej SOLGD co najmniej na 3 dni przed posiedzeniem.

 

2.      W posiedzeniu Rady uczestniczy prezes lub wskazany przez niego członek Zarządu.

 

3.      Przewodniczący może zaprosić do udziału w posiedzeniu osoby trzecie.

 

§ 13

 

1.      Posiedzenie Rady otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący.

 

2.      Obsługę posiedzeń Rady zapewniają pracownicy Biura.

 

§ 14

 

1.      Przed otwarciem posiedzenia członkowie potwierdzają swoją obecność podpisem          na liście obecności.

 

2.      Wcześniejsze opuszczenie posiedzenia przez członka wymaga poinformowania o tym przewodniczącego i zaznaczenia w protokole posiedzenia wraz z podaniem godziny.

 

3.      Prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji wymaga obecności co najmniej 50% + 1 składu Rady.

 

§ 15

 

1.      Po otwarciu posiedzenia Przewodniczący podaje liczbę obecnych członków na podstawie listy obecności i stwierdza prawomocność posiedzenia.

 

2.      W razie braku kworum Przewodniczący zamyka posiedzenie wyznaczając równocześnie nowy termin posiedzenia.

 

3.      W protokole odnotowuje się przyczyny, z powodu których posiedzenie nie odbyło się.

 

§ 16

 

1.      Po stwierdzeniu kworum Przewodniczący przedstawia porządek posiedzenia                     i poddaje go pod głosowanie Rady.

 

2.      Po głosowaniu nad porządkiem posiedzenia Przewodniczący przeprowadza wybór dwóch lub więcej Sekretarzy posiedzenia, którym powierza obliczanie wyników głosowań, kontrolę kworum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.

 

3.      Członek może zgłosić wniosek o zmianę porządku posiedzenia. Rada poprzez głosowanie przyjmuje lub odrzuca zgłoszone wnioski.

 

4.      Przewodniczący prowadzi posiedzenie zgodnie z porządkiem przyjętym przez Radę.

 

5.   Porządek posiedzeń w szczególności obejmuje:

a)   posiedzenie oceniające:

 kolejne rozpatrzenie poszczególnych operacji wg poniższego schematu:

− przedstawienie operacji złożonych w ramach naboru prowadzonego przez SOLGD

− przeprowadzenie procedury wyłączenia członka, którego związek z wnioskodawca

może budzić podejrzenie o stronniczość, w głosowaniu nad operacją

− dyskusja nad operacją

− stwierdzenie zgodności operacji z LSR : głosowanie, wypełnienie karty zgodności

z LSR – załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu

− wypełnienie kart oceny operacji wg lokalnych kryteriów dla operacji zgodnych z LSR– załączniki nr 2,3,4,5 do niniejszego regulaminu

− zebranie kart przez Sekretarzy, ustalenie ważności wypełnionej karty oceny operacji,

uzupełnienie karty oceny operacji, liczenie średniej arytmetycznej ocen, podanie

wyniku do wiadomości Rady.

- ustalenie i zatwierdzenie w drodze uchwały zestawienia operacji niezgodnych z LSR

-  ustalenie i zatwierdzenie w drodze uchwały listy rankingowej operacji zgodnych z LSR o treści zawartej w załączniku nr 6 

b) posiedzenie zatwierdzające:

- rozpatrzenie odwołań

- ustalenie i zatwierdzenie w drodze uchwały listy rankingowej po rozpatrzeniu odwołań

− ustalenie i zatwierdzenie w drodze uchwały listy  wybranych operacji do dofinansowania uwzględniającej pozycje na liście rankingowej oraz alokacje środków w danym naborze

− ustalenie i zatwierdzenie w drodze uchwały listy   niewybranych operacji do dofinansowania

c) informacje Zarządu o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa

na operacje, które były rozpatrywane podczas wcześniejszych posiedzeń Rady.

d) wolne głosy, wnioski i zapytania.

 

§ 17

 

1.      Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem i przestrzeganiem porządku posiedzenia, otwiera i zamyka dyskusje oraz udziela głosu w dyskusji.

 

2.      Przedmiotem wystąpień mogą być tylko sprawy objęte porządkiem posiedzenia.

 

3.      W dyskusji głos mogą zabierać członkowie, członkowie Zarządu oraz osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu. Przewodniczący może określić maksymalny czas wystąpienia.

 

4.      Jeżeli mówca w swoim wystąpieniu odbiega od aktualnie omawianej sprawy lub przekracza maksymalny czas wypowiedzi, Przewodniczący zwraca mu na to uwagę. Po dwukrotnym zwróceniu uwagi Przewodniczący może odebrać mówcy głos. Mówca, któremu odebrano głos, może zażądać w tej sprawie decyzji Rady.              Rada podejmuje decyzje niezwłocznie po wniesieniu takiego żądania.

 

5.      Jeśli treść lub forma wystąpienia albo też zachowanie mówcy w sposób oczywisty zakłóca porządek lub powagę posiedzenia, Przewodniczący przywołuje mówcę do porządku lub odbiera mu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole posiedzenia.

 

6.      Po zakończeniu wypowiedzi ostatniego z mówców Przewodniczący zamyka dyskusję. W razie potrzeby Przewodniczący może zarządzić przerwę w celu wykonania niezbędnych czynności przygotowawczych do głosowania, np.: przygotowania poprawek w uchwale lub innym rozpatrywanym dokumencie, przygotowanie kart do głosowania.

 

7.      Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący rozpoczyna procedurę głosowania. Od tej chwili można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania i to jedynie przed zarządzeniem głosowania przez Przewodniczącego.

 

§ 18

 

1.      Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością zgłoszonych mówców, jeżeli zabranie głosu wiąże się bezpośrednio z głosem przedmówcy lub w trybie sprostowania, jednak nie dłużej niż 2 minuty. Poza kolejnością może także udzielić głosu członkom Zarządu.

 

2.      Poza kolejnością udziela się głosu w sprawie zgłoszenia wniosku formalnego, w szczególności w sprawach:

 

a) stwierdzenie kworum

 

b) sprawdzenia listy obecności

 

c) przerwania, odroczenia lub zamknięcia posiedzenia

 

d)zmiany porządku posiedzenia

 

e) głosowania bez dyskusji

 

f) ograniczenia czasu wystąpień mówców

 

g) zamknięcia dyskusji

 

h) zarządzenia przerwy

 

i) zarządzenia głosowania imiennego

 

j) reasumpcji głosowania

 

3.   Wniosek formalny powinien zawierać żądanie i zwięzłe uzasadnienie, a wystąpienie

     w tej sprawie nie może trwać dłużej niż 2 minuty.

 

4.   Rada rozstrzyga o wniosku formalnym niezwłocznie po jego zgłoszeniu. O przyjęciu

lub odrzuceniu wniosku Rada rozstrzyga po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnika wniosku.

 

5.   Wniosków formalnych, o których mowa w ust. 2 pkt a i b nie poddaje się pod

      głosowanie.

 

§ 19

 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący zamyka posiedzenie.

 

Rozdział VI

Procedura wyłączenia członka z oceny operacji

 

§ 20

 

1.      Wyłączeniu z prac nad oceną operacji podlega członek, który:

 

a) jest wnioskodawcą  w danej operacji

 

b) jest reprezentantem wnioskodawcy

 

c) jest związany stosunkiem prawnym, z tytułu którego uzyskuje  przychód

(np. umowa o pracę, umowa – zlecenia, umowa o dzieło) z podmiotem, który złożył projekt w niniejszym konkursie;

 

                 d)  jest  członkiem organów wykonawczych, kontrolnych lub innych organów podmiotu, który złożył projekt w niniejszym konkursie.

 

                 e) jest członkiem podmiotu, który złożył projekt w niniejszym konkursie

 

                 d) jest  wolontariuszem wykonującym świadczenia na rzecz podmiotu, który złożył projekt w niniejszym konkursie.

     f) jest małżonkiem, osobą pozostającą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia lub stosunku powinowactwa pierwszego stopnia,
        krewnym bocznym do 
czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia, przysposobienia, opieki lub kurateli

        w stosunku do wnioskodawcy

 

2.      Członkowie Rady wypełniają oświadczenie stanowiące załącznik nr 7 do Regulaminu.

 

Rozdział VII

Głosowanie

 

§ 21

 

Po zamknięciu dyskusji w danej sprawie Przewodniczący rozpoczyna procedurę głosowania i zarządza głosowanie zgodnie z postanowieniami wynikającymi ze Statutu SOLGD oraz niniejszego Regulaminu.

§ 22

 

1.      Wszystkie głosowania Rady są jawne.

2.      Głosowania Rady odbywają się przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego.

 

§ 23

 

1.      W głosowaniu przez podniesienie ręki Sekretarze obliczają głosy „za”, głosy „przeciw” i głosy „wstrzymuję się od głosu”, po czym informują Przewodniczącego        o wyniku głosowania.

2.      Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący.

 

§ 24

 

1.      Wynik głosowania w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR jest pozytywny, jeśli bezwzględna większość głosów została oddana przez obecnych i uprawnionych Członków na opcję, że operacja jest zgodna z LSR.

 

      2.   Wynik głosowania zapisuje się w karcie oceny zgodności operacji z LSR.

3.      Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Rady.

 

§ 25

 

1.    Ocena operacji według lokalnych kryteriów SOLGD polega na wypełnieniu tabeli zawartej w „Karcie oceny operacji według lokalnych kryteriów”, która jest odpowiednia do typu ocenianej operacji. Wszystkie rubryki zawarte w tabeli muszą być wypełnione, w przeciwnym razie kartę uważa się za nieważną.

2.      Sekretarze, w trakcie zbierania kart są zobowiązani sprawdzić, czy karta zawiera czytelny podpis członka i datę.

 

3.      W przypadku stwierdzenia braku czytelnego podpisu i daty Sekretarze posiedzenia wzywają członka Rady  do uzupełnienia braków.

 

4.      Przy ustalaniu oceny końcowej operacji bierze się pod uwagę wyłącznie ważne karty. Końcowa ocena operacji jest średnią arytmetyczną pozycji z karty: SUMA PUNKTÓW.

 

5.      Ocenę końcową ogłasza Przewodniczący.

 

6.      Na podstawie ocen końcowych operacji sporządza się listę rankingową oraz wybiera operacje do dofinansowania.

 

7.      Listę rankingową oraz wybrane operacje do dofinansowania zatwierdza się poprzez głosowanie.

 

ROZDZIAŁ VIII

Dokumentacja z posiedzeń Rady

 

§ 26

 

1.      W trakcie posiedzenia Rady sporządzany jest protokół.

 

2.      Wyniki głosowań odnotowuje się w protokole posiedzenia.

§ 27

 

1.      Uchwałom Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów.

 

2.      Podjęte uchwały opatruje się datą i numerem, na który składają się: cyfry rzymskie oznaczające numer kolejny posiedzenia, łamane przez numer kolejny uchwały  zapisany cyframi arabskimi, łamane przez dwie ostatnie cyfry roku.

 

3.      Uchwałę podpisuje Przewodniczący po jej podjęciu.

 

4.      Uchwały podjęte przez Radę, nie później niż 7 dni od ich uchwalenia, Przewodniczący przekazuje Zarządowi.

 

§ 28

 

1.      Protokół z posiedzenia Rady sporządza się w terminie 7 dni po odbyciu posiedzenia         i wykłada do wglądu w Biurze na okres 14 dni w celu umożliwienia członkom  wniesienia ewentualnych poprawek w jego treści.

 

2.      Wniesioną poprawkę, o której mowa w ust. 1 rozpatruje Przewodniczący. Jeżeli Przewodniczący nie uwzględni poprawki, poprawkę poddaje się pod głosowanie na następnym posiedzeniu Rady, która decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu poprawek.

 

3.      Po zakończeniu procedury dotyczącej możliwości naniesienia poprawek do protokołu przewidzianej w ust. 1 i 2, Przewodniczący obrad podpisuje protokół.

 

4.      Protokoły i dokumentacja z posiedzeń Rady jest gromadzona i przechowywana w Biurze. Protokół ma charakter jawny i jest udostępniany do wglądu wszystkim zainteresowanym.

 

 

ROZDZIAŁ IX

Odwołanie

 

§ 29    

1 Wnioskodawca ma możliwość odwołania się od decyzji Rady w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma informującego o wybraniu lub nie wybraniu operacji.

2. Odwołanie powinno być złożone w formie pisemnej i dostarczone osobiście do Biura SOLGD.

3. Wnioski, co do których zło9ono odwołanie sa ponownie rozpatrywane przez Rade

zgodnie z § 16 pkt. 5

 

 

ROZDZIAŁ X

Wolne głosy, wnioski i zapytania

 

§ 30

 

1.      Wolne głosy, wnioski i zapytania przekazywane są ustnie na każdym posiedzeniu Rady, a odpowiedzi na nie udzielane są bezpośrednio na danym posiedzeniu.

 

2.      Czas formułowania zapytania nie może przekroczyć 3 minut.

 

3.      Jeśli udzielenie odpowiedzi, o której mowa w ust. 1, nie będzie możliwe na danym posiedzeniu, udziela się jej pisemnie, w terminie 14 dni od zakończenia posiedzenia.

 

ROZDZIAŁ XI

Zmiana  Regulaminu

 

§ 31

 

1.  Zmiana Regulaminu wymaga  podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków

 

 

 

Karta oceny zgodności operacji z LSR

Regulamin

Rady

Zał. nr 1

                                              

Wniosek nr: ...................................

zgłoszony przez:............................................................................................................

Nazwa operacji:

 .....................................................................................................................................

Działanie PROW:  ........................................................................................................

4.    Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych  LSR?:

 tak                                                   nie

Jeśli tak, to proszę wpisać numer i  nazwę celu ogólnego

...............................................................................................................................

..............................................................................................................................

2. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych  LSR?:

 tak                                                  nie

Jeśli tak, to proszę wpisać numer i nazwę celu szczegółowego:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

3. Czy realizacja operacji jest zgodna z przedsięwzięciami zawartymi  w  LSR?:

 tak                                                  nie

Jeśli tak, to proszę numer i nazwę przedsięwzięcia:

...............................................................................................................................

..............................................................................................................................

 

Uzasadnienie zgodności operacji z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR (w uzasadnieniu należy m.in. wykazać, że oceniane operacje można uznać za operacje rekomendowane w ramach LSR):

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

 Obecnych członków ................

Wykluczono Członków .......................

Głosowało ogólem .................. Członków

Głosów  „Za” ...............................

Głosów „ Przeciw” ...........................

Głosów „ Wstrzymujących się „ ...........................

 

Data:

Podpis  Sekretarzy                                                             Podpis Przewodniczącego

 

....................................................                                     ..........................................

 

....................................................

 

 

 

 

 

 

Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów

Regulamin

Rady

Zał. nr 2

Działanie: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Wniosek nr: …………………………………………………………………………………

Zgłoszony przez: ……………………………………………………………………………

Lp.

 

Nazwa kryterium

 

Możliwe warianty odpowiedzi

Punkty

Przyznana liczba punktów

1.

Wnioskowana kwota pomocy wynosi:

mniej niż  30 000 zł

3

 

od 30 000 zł do 50 000 zł

2

powyżej 50 000 zł

1

2.

Powierzchnia gospodarstwa, które posiada lub w którym pracuje wnioskodawca wynosi:

od 1 do 10 ha fizycznych

3

 

powyżej 10 do 20 ha fizycznych

2

powyżej 20 ha fizycznych

1

3.

Udział w szkoleniach, warsztatach i innych formach zajęć edukacyjnych organizowanych przez SOLGD

Tak

3

 

Nie

0

4.

Czy projekt zakłada utworzenie miejsc pracy

Tak

5

 

Nie

0

5.

Czy wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów polegających na wykorzystaniu dotacji finansowej pochodzącej ze środków Unii Europejskiej

Tak

1

 

Nie

0

6.

Czy projekt zakłada wprowadzenie na rynek nowego produktu lub usługi

Tak

3

 

Nie

0

7.

Czy projekt zakłada zastosowanie innowacyjnych w skali lokalnej procesów wytwarzania produktów lub oferowania usług

Tak

3

 

Nie

0

8.

Czy operacja jest związana  z wytwarzaniem produktu lokalnego lub tradycyjnego

Tak

2

 

Nie

0

9.

Czy operacja zakłada wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych lub historycznych lub kulturalnych

Tak

3

 

Nie

0

10.

Czy wypełniono wszystkie wymagane pola w formularzu wniosku

Tak

2

 

Nie

0

11.

Czy do wniosku dołączono wszystkie wymagane załączniki

Tak

2

 

Nie

0

Suma otrzymanych punktów

 

Data:

 

Podpisz członka Rady

 

               

Nazwa operacji: ……………………………………………………………………………..

 

Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów

Regulamin

Rady

Zał. nr 3

Działanie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wniosek nr: …………………………………………………………………………………

Zgłoszony przez: ……………………………………………………………………………

Nazwa operacji: ……………………………………………………………………………..

Lp.

 

Nazwa kryterium

 

Możliwe warianty odpowiedzi

Punkty

Przyznana liczba punktów

1.

Wnioskowana kwota pomocy wynosi:

mniej niż  30 000 zł

5

 

od 30 000 zł do 50 000 zł

3

powyżej 50 000 zł

1

2.

Okres prowadzenia przez beneficjenta działalności gospodarczej

powyżej 12 miesięcy

5

 

poniżej 12 miesięcy

3

rozpoczynający prowadzenie

1

3.

Udział w szkoleniach, warsztatach i innych formach zajęć edukacyjnych organizowanych przez SOLGD

Tak

3

 

Nie

0

4.

Liczba miejsc pracy powstałych w związku z realizacją operacji

Powyżej 3 miejsc pracy

5

 

2 lub 3 miejsca pracy

3

1 miejsce pracy

1

5.

 

Koszt utworzenia jednego miejsca pracy              w stosunku do średniej obliczonej na podstawie złożonych wniosków w danym naborze.

poniżej 75% średniej

5

 

od 75% do 125% średniej

3

powyżej 125% średniej

1

6.

 

Czy wnioskodawca posiada doświadczenie                    w realizacji projektów polegających na wykorzystaniu dotacji finansowej pochodzącej ze środków Unii Europejskiej

Tak

1

 

Nie

0

7.

Czy projekt zakłada wprowadzenie na rynek nowego produktu lub usługi

Tak

3

 

Nie

0

8.

Czy projekt zakłada zastosowanie innowacyjnych w skali lokalnej procesów wytwarzania produktów lub oferowania usług

Tak

3

 

Nie

0

9.

Czy operacja zakłada wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych lub  historycznych lub kulturalnych

Tak

3

 

Nie

0

10.

Czy wypełniono wszystkie wymagane pola   w formularzu wniosku

Tak

2

 

Nie

0

11.

Czy do wniosku dołączono wszystkie wymagane załączniki

Tak

2

 

Nie

0

Suma otrzymanych punktów

 

Data:

 

Podpis członka

Rady:

 

             

Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów

Regulamin

Rady

Zał. nr 4

Działanie: Odnowa i rozwój wsi

Wniosek nr: …………………………………………………………………………………

Zgłoszony przez: ……………………………………………………………………………

Nazwa operacji: ……………………………………………………………………………..

Lp.

 

Nazwa kryterium

 

Możliwe warianty odpowiedzi

Punkty

Przyznana liczba punktów

1.

Liczba mieszkańców miejscowości na terenie której,  będzie realizowana operacja

powyżej 500 mieszkańców

3

 

od 250 do 500 mieszkańców

2

poniżej 250 mieszkańców

1

2.

Wnioskowana kwota pomocy znajduje się             w przedziale

poniżej 200 000 zł

5

 

od 200 000 do 300 000 zł

3

powyżej 300 000 zł

1

3.

Czy projekt ma charakter partnerski i jest realizowany we współpracy z innymi podmiotami

Tak

2

 

Nie

0

4.

Efektywność finansowa liczona jako stosunek całkowitego kosztu projektu do liczby mieszkańców miejscowości na terenie której, będzie realizowany projekt wynosi

poniżej 75% średniej

5

 

od 75% do 125% średniej

3

powyżej 125% średniej

1

5.

 

Wnioskowany procent dofinansowania operacji znajduje się w przedziale

poniżej 60 %

5

 

od 60% do 70%

3

powyżej 70%

1

6.

 

Czy wnioskodawca posiada doświadczenie              w realizacji projektów polegających na wykorzystaniu dotacji finansowej pochodzącej ze środków Unii Europejskiej

Tak

2

 

Nie

0

7.

Czy operacja zakłada wykorzystanie lokalnych zasobów historycznych lub przyrodniczych lub kulturalnych

Tak

3

 

Nie

0

8.

Czy operacja będzie miała innowacyjny lub nowatorski  charakter w skali obszaru SOLGD

Tak

3

 

Nie

0

9.

Czy wypełniono wszystkie wymagane pola           w formularzu wniosku

Tak

2

 

Nie

0

10.

Czy do wniosku dołączono wszystkie wymagane załączniki

Tak

2

 

Nie

0

Suma otrzymanych punktów

 

Data:

 

Podpis członka

Rady:

 

1 Dla każdej operacji złożonej w danym naborze oblicza się efektywność finansową projektu: należy podzielić   

  całkowity koszt projektu przez liczbę mieszkańców miejscowości na terenie której będzie realizowany projekt.

  Następnie należy obliczyć średnią arytmetyczną z otrzymanych wartości. Obliczona średnia arytmetyczna będzie

  punktem odniesienia dla efektywności finansowej poszczególnych operacji.

             

Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów

Regulamin

Rady

Zał. nr 5

Działanie: Małe projekty

Wniosek nr: …………………………………………………………………………………

Zgłoszony przez: ……………………………………………………………………………

Nazwa operacji: ……………………………………………………………………………..

Lp.

 

Nazwa kryterium

 

Możliwe warianty odpowiedzi

Punkty

Przyznana liczba punktów

1.

Liczba mieszkańców miejscowości na terenie której będzie realizowana operacja

powyżej 500 mieszkańców

3

 

od 250 do 500 mieszkańców

2

poniżej 250 mieszkańców

1

2.

Wnioskowana kwota pomocy znajduje się               w przedziale

poniżej 10 000 zł

5

 

od 10 000 do 20 000 zł

3

powyżej 20 000 zł

1

3.

Czy operacja ma charakter partnerski i jest realizowany we współpracy z innymi podmiotami

Tak

5

 

Nie

0

4.

Efektywność finansowa liczona jako stosunek całkowitego kosztu operacji do liczby mieszkańców miejscowości na terenie której będzie realizowana operacja wynosi

poniżej 75% średniej

5

 

od 75% do 125% średniej

3

powyżej 125% średniej

1

5.

 

Czy projekt jest adresowany do dzieci lub młodzieży

Tak

3

 

Nie

0

6.

 

Czy operacja jest skierowana do mieszkańców więcej niż tylko jednej miejscowości

Tak

2

 

Nie

0

7.

Czy operacja zakłada wykorzystanie lokalnych zasobów historycznych lub przyrodniczych lub kulturalnych

Tak

3

 

Nie

0

8.

Czy operacja będzie miała innowacyjny lub nowatorski  charakter w skali obszaru SOLGD

Tak

3

 

Nie

0

9.

 

Operacja jest realizowana przez następujący podmiot

organizacja pozarządowa

5

 

osoba fizyczna

3

jst

1

10.

Czy wypełniono wszystkie wymagane pola w formularzu wniosku

Tak

2

 

Nie

0

11.

Czy do wniosku dołączono wszystkie wymagane załączniki

Tak

2

 

Nie

0

Suma otrzymanych punktów:

 

Data:

 

Podpis członka

Rady:

 

1 Dla każdej operacji złożonej w danym naborze oblicza się efektywność finansową projektu: należy podzielić całkowity koszt projektu przez liczbę mieszkańców miejscowości na terenie której będzie realizowany projekt. Następnie należy obliczyć średnią arytmetyczną z otrzymanych wartości. Obliczona średnia arytmetyczna będzie punktem odniesienia dla efektywności finansowej poszczególnych operacji

             

 

 

Lista rankingowa operacji do dofinansowania

Regulamin

Rady

 

Zał. nr 6

 

Lp.

Nazwa wnioskodawcy

Tytuł projektu

Kwota całkowita operacji

Wnioskowana kwota dofinansowania

Liczba punktów

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RADY SOLGD

UCZESTNICZĄCEGO W OCENIE PROJEKTU

Regulamin

Rady

Zał. Nr 7

 

Nazwa projektu:

............................................................................................................................

Oświadczam co następuje:

5.      Jestem/ nie jestem reprezentantem wnioskodawcy,

6.      Jestem/ nie jestem związany stosunkiem prawnym, z tytułu którego uzyskuje przychód (np. umowa o pracę, umowa – zlecenia, umowa o dzieło) z podmiotem, który złożył projekt w niniejszym konkursie,

7.      Jestem/ nie jestem członkiem organów wykonawczych, kontrolnych lub innych organów podmiotu, który złożył  projekt w niniejszym konkursie,

8.      Jestem/ nie jestem członkiem podmiotu, który złożył projekt w niniejszym konkursie,

 

9.      Jestem/ nie jestem  wolontariuszem wykonującym świadczenia na rzecz podmiotu, który złożył projekt w niniejszym konkursie,

10.  Jestem/ nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia lub stosunku powinowactwa pierwszego stopnia, krewnym bocznym do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia,         przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do wnioskodawcy

 

 

 

 

Ostrzeszów, dnia .....................................                                .....................................

                                   czytelny podpis