W dniu 05.01.2024 r. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy ramowej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obowiązującą na lata 2023-2027

Strategia dotyczy rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, znanego również pod określeniem LEADER. To jedna z interwencji wpisanych do Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.Ukierunkowana jest na budowanie lokalnej tożsamości bazującej na aktywizacji społecznej i przy wykorzystaniu miejscowych zasobów. To społeczności lokalne decydowały o kształcie strategii, potrzebach do zaspokojenia przy wsparciu środków unijnych. W nowej perspektywie finansowej mamy do dyspozycji środki europejskie pochodzące z trzech źródeł: Funduszu Rolnego, Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Społecznego. Stowarzyszenie "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" Będzie wdrażać LSR na obszarze wszystkich 7 gmin Powiatu Ostrzeszowskiego. Obszar objęty LSR jest taki sam, jak w perspektywie 2014-2020, zmniejszyła się liczba jego mieszkańców z 55 454 do 55 062. LGD dysponować będzie budżetem w wysokości 3 547 719,70 EUR