W dniu 20.12.2023 r. w Urzędzie Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się szkolenie dot. realizacji zobowiązań wynikających z umowy ramowej w nowym okresie programowania. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy biura Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”. Na spotkaniu podsumowano stan wdrażania PROW 2014-2020 w województwie wielkopolskim. Omówiono kwestie kosztów zarządzania i animacji w nowej perspektywie finansowej EFS+, EFRR. Przedstawiono także nowe zobowiązania wynikające z umów ramowych oraz zasad współpracy w nowej perspektywie finansowej.