Ogłoszenie nr 5/2018

 STOWARZYSZENIE „OSTRZESZOWSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

Termin składania wniosków: 9.03.2018 – 23.03.2018

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”, ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów; 

 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia) na odpowiednich formularzach w wersji papierowej oraz wniosek w wersji elektronicznej zapisany w 2 egzemplarzach na nośniku CD. Wnioskodawca powinien dysponować tożsamą wersją wniosku w celu potwierdzenia jego złożenia przez LGD.

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Warunki udzielenia wsparcia:

 Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki oceny wstępnej, w tym zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zostać uznany za zgodny z LSR, średnia arytmetyczna z ważnych Kart oceny na podstawie kryteriów wyboru operacji musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący: 10.      

Zakres tematyczny operacji

(nazwa przedsięwzięcia)

Zakres operacji

Limit środków

Forma wsparcia

Tworzenie i rozwój działalności gospodarczej

Podejmowanie działalności gospodarczej

(§2 ust. 1pkt 2 ppkt. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.)

500 000,00 zł

Premia w wysokości 

 50 000 zł

Zadania planowane do realizacji – 10 operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji,  Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), formularze wniosków o przyznanie wsparcia, formularze wniosków o płatność, oraz formularze umów o udzielenie wsparcia znajdują się w siedzibie LGD oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” – www.olgd.org.pl 

W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji  na liście ocenionych wniosków umieszcza się na wyższej pozycji operację, która wpłynęła  wcześniej do Biura LGD (ma wcześniejszy numer wniosku).

Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD wzywa jednokrotnie podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów w terminie 7 dni.

Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

Podejmowanie działalności  gospodarczej   

1. Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 3z - obowiązuje od 16.10.2017 r.

2. Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z

3. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) (zaktualizowano 1.12.2017 r.)

4. Biznesplan (.pdf) - wersja 3z

5. Biznesplan (.docx) - wersja 3z

6. Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu wersja 3z

7. Pomocnicze tabele finansowe biznesplanu - wersja 3z

Załącznik nr 1 o liczbie mieszkańców miejsca realizacji operacji

Załącznik nr 2 o utworzeniu dodatkowego miejsca pracy, zastosowaniu rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu oraz podstawie działalności  

Zaświadczenie z PUP Ostrzeszów o statusie osoby bezrobotnej – jeśli dotyczy   

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z)

1. Umowa o przyznaniu pomocy -v.3z (.pdf)

2. Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.)

Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

1. Wniosek o płatność (.pdf) -wersja 3z - obowiązuje od 16.10.2017 r.

2. Wniosek o płatność (.excel) -wersja 3z

3. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność -wersja 3z

4. Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej

5. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji Biznesplanu

6. Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu

7. Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

 

- Karta oceny

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do   osiągnięcia wskaźniki     

                                                                                                                                                    

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”, ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów;  od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Pytania można kierować na adres e-mail: olgd@olgd.org.pl lub telefonicznie: 62 586 03 20

Data publikacji 23.02.2018 r.