Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 6

Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 11
Ogłoszenie o naborze: Małe Projekty, Odnowa i rozwój wsi, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

Ogłoszenie o naborze: Małe Projekty, Odnowa i rozwój wsi, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

 

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego

na wniosek

Lokalnej Grupy Działania:

Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”  

wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:

1) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Odnowa i rozwój wsi

– termin składania wniosków: od  30 kwietnia do 20 maja 2013 roku
– limit dostępnych środków:  2 107 808,47
– minimalne wymagania: 40% maksymalnej liczby punktów

2) operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych projektów”

– termin składania wniosków od  30 kwietnia do 20 maja 2013 roku
– limit dostępnych środków:  500 000,00 zł
– minimalne wymagania: 40% maksymalnej liczby punktów

3) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

– termin składania wniosków: od  30 kwietnia do 20 maja 2013 roku
– limit dostępnych środków: 413 677,50
– minimalne wymagania: 40% maksymalnej liczby punktów

4) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”-

– termin składania wniosków: od  30 kwietnia do 20 maja 2013 roku
– limit dostępnych środków: 555 712,50
– minimalne wymagania: 40% maksymalnej liczby punktów

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w biurze    

Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów w dniach od poniedziałku do piątku, w godz.: 07:00 – 15:00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełnienia, kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” i na stronie internetowej www.olgd.org.pl, a także:

- na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl,

-  na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl

 

Dodatkowo informacji udzielają:

Biuro OLGD – Izabela Cichoń, e-mail: iza.cichon@olgd.org.pl

                         Maria Maj, e-mail: maria.maj@olgd.org.pl

                         tel.: (62)5860320, tel./fax: (62)5058136

Dyrektor Biura OLGD – Anna Mądra, e-mail: anna.madra@olgd.org.pl , tel. 667777024

Dokumentacja  - ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" wersja  edytowalna(5z)

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

  Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

Karta oceny zgodności operacji z LSR 

Kryteria wyboru operacji dla działania Odnowa i rozwój wsi      

Wykaz dokumentów niezbednych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" w ramach działnia: Odnowa i rozwój wsi 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Dokumentacja - MAŁE PROJEKTY

  Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi - edytowalny

  Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

Karta oceny zgodności operacji z LSR 

Kryteria wyboru operacji 

  Wykaz dokumentów niezbednych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" w ramach działnia: Małe projkety 

Załącznik nr 1

  Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 Dokumentacja  - RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wersja edytowalna

  Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

  Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Ekonomiczny plan operacji - załącznik do wniosku o przyznanie pomocy dla działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wersja edytowalna

  Ekonomiczny plan operacji - załącznik do wniosku o przyznanie pomocy dla działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

  Instrukcja wypełniania ekonomicznego planu operacji - załącznik do wniosku o przyznanie pomocy dla działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Formularz informacji de minimis

Oświadczenie Wnioskodawcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis

Oświadczenie Wnioskodawcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości

Wzór gwarancji

Wzór gwarancji

Wzór zapytania ofertowego

Wzór zapytania ofertowego

Karta oceny zgodnosci z LSR

Kryteria wyboru operacji

  Wykaz dokumnetów niezbednych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" w ramach działnia: Różnicowanie w kierunku działaności nierolniczej  

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 Dokumentacja  - TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Formularz Wniosku o przyznanie pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - wersja edytowalna

Formularz Wniosku o przyznanie pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
 
  Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
 
Ekonomiczny Plan Operacji - wersja edytowalna
 
  Ekonomiczny Plan Operacji
 
  Instrukcja wypełniania EPO
 
Formularz informacji de minimis
 
Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy
 
Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy
 
Oświadczenie właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością
 
Oświadczenie właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością
 
Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis

Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis
 

Oświadczenie Wnioskodawcy podejmującego wykonywanie działalności gosp.

Wzór gwarancji

Wzór gwarancji  

Wzór zapytania ofertowego

Wzór zapytania ofertowego

Karta oceny zgodnosci z LSR

Kryteria wyboru operacji

Wykaz dokumnetów niezbednych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" w ramach działnia: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Stronę odwiedziło: 83500 osób.