Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 6

Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 11
Ogłoszenie nr 2/2017 - Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

Ogłoszenie nr 2/2017

 

 dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania

"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


 STOWARZYSZENIE „OSTRZESZOWSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

Termin składania wniosków: 30.03.2017 – 13.04.2017

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”, ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów;                 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia) na odpowiednich formularzach w wersji papierowej oraz wniosek w wersji elektronicznej zapisany w 2 egzemplarzach na nośniku CD. Wnioskodawca powinien dysponować tożsamą wersją wniosku w celu potwierdzenia jego złożenia przez LGD.

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Warunki udzielenia wsparcia:

 Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki oceny wstępnej, w tym zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zostać uznany za zgodny z LSR, średnia arytmetyczna z ważnych Kart oceny na podstawie kryteriów wyboru operacji musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący: 10.      

Zakres tematyczny operacji

(nazwa przedsięwzięcia)

Zakres operacji

Limit środków

Forma wsparcia

Tworzenie i rozwój działalności gospodarczej

Podejmowanie działalności gospodarczej

(§2 ust. 1pkt 2 ppkt. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.) 

1 000 000 zł

Premia w wysokości 50 000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji,  Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), formularze wniosków o przyznanie wsparcia, formularze wniosków o płatność, oraz formularze umów o udzielenie wsparcia znajdują się w siedzibie LGD oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” – www.olgd.org.pl 

W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji  na liście ocenionych wniosków umieszcza się na wyższej pozycji operację, która wpłynęła  wcześniej do Biura LGD (ma wcześniejszy numer wniosku).

Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:


Podejmowanie działalności gospodarczej

1.Wniosek o przyznanie pomocy z załącznikami.

 

 

 

2.Załącznik nr 1 o liczbie mieszkańców miejsca realizacji operacji

 

 

 

3.Załącznik nr 2 o utworzeniu dodatkowego miejsca pracy, zastosowaniu rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu oraz podstawie działalności

 

4.Zaświadczenie z PUP Ostrzeszów o statusie osoby bezrobotnej – jeśli dotyczy

 

 

5.Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 2z) 

6.Biznesplan (.pdf)

7.Biznesplan (.docx)

8.Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx)

9.Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 2z) - zaktualizowane 6 lutego 2017 r. 

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

1.Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf)

2.Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) 

Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

1.Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z 

2.Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z)

1.Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf)

2.Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Karta oceny 

 

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”, ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów; od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Pytania można kierować na adres e-mail: olgd@olgd.org.pl lub telefonicznie: 62 586 03 20

 

Data publikacji: 15.03.2017 r.

Stronę odwiedziło: 83526 osób.