Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 6

Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 11
Ogłoszenie nr 1/2016 - Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

Ogłoszenie nr 1/2016

 

 dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania

"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


 

 

 STOWARZYSZENIE „OSTRZESZOWSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA”

 

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

 

Termin składania wniosków: 10.10.2016 – 24.10.2016

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”, ul. Przemysłowa 27, 

 63-500 Ostrzeszów; od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych. Wnioskodawca powinien dysponować tożsamą wersją wniosku w celu potwierdzenia jego złożenia przez LGD.

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

     

Zakres tematyczny operacji

(nazwa przedsięwzięcia)

Zakres operacji

Limit środków

Forma wsparcia

Budowa, przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej realizowana przez jednostki samorządu terytorialnego

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej , lub kulturalnej

2. 000.000 zł

Refundacja w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych

 

 

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), formularze wniosku o przyznanie wsparcia, formularze wniosku o płatność, oraz formularze umowy o udzielenie wsparcia znajdują się w siedzibie LGD oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” –www.olgd.org.pl 

 

W przypadku równej ilości uzyskanych punktów przez co najmniej dwie operacje o miejscu na liście operacji wybranych decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w Biurze LGD. 

Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:


1. Wniosek o przyznanie pomocy z załącznikami.

 Formularz wniosku o przyznanie pomocy pdf (wersja 2z)

 Formularz wniosku o przyznanie pomocy excel (wersja 2z)


  Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) 

 

2. Załącznik nr 1 o liczbie mieszkańców miejsca realizacji operacji

3. Załącznik nr 2 o innowacyjności oraz zastosowaniu rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu 


 Kryteria wyboru operacji

 

 Lokalna Strategia Rozwoju OLGD

 Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

 Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf)

 

 Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.)

 

 Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.)

 

 Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków (pdf.)

 

 Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (pdf.)

 

 Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.)

 

 Załącznik 5 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.)

 Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

 Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z

 Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z

 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z)

 Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

 

Narzędzia pomocnicze:

 

Wyliczanie momentu bazowego (.excel)


Formularze dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html


Data publikacji: 26.09.2016 r.

 

Stronę odwiedziło: 83511 osób.